หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
สภาพทั่วไป
 
ภูมิอากาศ
   
  ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวนเพาะปลูก ที่เหลือประกอบ
อาชีพอื่นๆ อาทิ การเลี้ยงปลาน้ำจืด จระเข้ โคเนื้อ สุกร แพะเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดไข่ เป็ดเทศ เป็นต้น
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีระบบคลอง
ส่งน้ำ คลองทิ้งน้ำชลประทานไหลผ่านพื้นที่บางส่วน อยู่ในเขตจัดรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย
 
การนับถือศาสนา
     
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน จำนวน 3 วัด ดังนี้
  วัดหนองโขลง หมู่ที่ 1
  วัดหนองชะโด หมู่ที่ 4
  วัดบ้านจ่า หมู่ที่ 5
 
ประเพณีและงานประจำปี
   
  ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ ขอพรผู้สูงอายุ - ช่วงเดือนเมษายน
  งานประเพณีวันเข้าพรรษา - ช่วงเดือนกรกฎาคม
  งานวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว - ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม
 
การศึกษา
         
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง
  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวชังโหรง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 13 แห่ง
  ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
  การศึกษานอกระบบ (กศน.ตำบลบ้านจ่า) จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
         
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 8 แห่ง
 
ประเพณีและงานประจำปี
         
  แหล่งน้ำสาธารณะห้วงขนาน หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง
  แหล่งน้ำสาธารณะหนองหัวลึง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
  คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที่ 1-7 จำนวน 1 แห่ง
  คลองระบาย 1 ซ้าย จำนวน 1 แห่ง
  คลองระบาย 1 ขวา 1 ซ้าย จำนวน 1 แห่ง
  คลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง
  คลอง 2 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง
  สระน้ำ จำนวน 20 แห่ง
 
สาธารณสุขในตำบล
   
  มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 21 แห่ง โดยครอบคลุมทุกครัวเรือน
 
แหล่งน้ำ
         
  แหล่งน้ำสาธารณะห้วงขนาน หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง
  แหล่งน้ำสาธารณะหนองหัวลึง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
  คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที่ 1-7 จำนวน 1 แห่ง
  คลองระบาย 1 ซ้าย จำนวน 1 แห่ง
  คลองระบาย 1 ขวา 1 ซ้าย จำนวน 1 แห่ง
  คลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง
  คลอง 2 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง
  สระน้ำ จำนวน 20 แห่ง
 
การสื่อสารในตำบล
   
โทรศัพท์
  ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการยนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
  ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บางระจัน
 
ประปาในตำบล
   
  มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 21 แห่ง โดยครอบคลุมทุกครัวเรือน
 
ไฟฟ้าในตำบล
   
  มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
 
การคมนาคมขนส่ง
         
  ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
    จำนวน 2 สาย
  ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
    จำนวน 2 สาย
  ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของทางหลวงท้องถิ่น
    จำนวน 4 สาย
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น
    จำนวน 25 สาย
  ถนนลูกรังอยู่ในความดูแลของท้องถิ่น จำนวน 35 สาย
  ถนนหินคลุกอยู่ในความดูแลของท้องถิ่น จำนวน 14 สาย
 
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 
  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน   กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   กลุ่มข้าวปลูกพันธุ์ดี
  กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน   กลุ่มบ้านหนองโขลงพัฒนา
  กลุ่มโรงสีชุมชน   กลุ่มธนาคารขยะ
  กลุ่มธนาคารข้าวสาร   กลุ่มดอกไม้จันทน์
  กลุ่มขนมเบเกอรี่   กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
  กลุ่มสตรี   กลุ่มเยาวชนกลุ่มโฮมสเตย์
  กลุ่มกล้วยตาก   กลุ่มจักรสาน
  กลุ่มน้ำพริก   กลุ่มขนมไทยพื้นบ้าน
  กลุ่มแปรรูปกล้วย   กลุ่มปลาสวยงาม
  กลุ่มนวดแผนไทย   กลุ่มเห็ดภูฎาน
  กลุ่มเลี้ยงแพะ   กลุ่มร้านค้าชุมชน
  กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง   กลุ่มเกษตรพอเพียง
  กลุ่มเกษตรปลูกผัก   กลุ่มไม้กวาด
  กลุ่มเลี้ยงสุกร   กลุ่มเลี้ยงปลาช่อน
  กลุ่มแม่บ้านน้ำพริกและกุนเชียง   กลุ่มเลี้ยงแพะ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
  ตำบลบ้านจ่า มีบึง จำนวน 2 แห่ง คือ บึงหนองหัวลิง และบึงห้วงขนาน
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 6 ธ.ค. 2566
 
   
  NAX Solution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
     
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-724-5816
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ : 036-818-155 โทรสาร : 036-818-155 กด 2
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า
จำนวนผู้เข้าชม 313,860 เริ่มนับ 6 ธ.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10